Se-Na 55+

Privacyverklaring

1. Privacy

Deze privacyverklaring is bedoeld voor de leden van de vereniging Se-Na 55+ (hierna ook te noemen: de vereniging). Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van de leden van de vereniging. Deze privacyverklaring geeft weer hoe de vereniging de persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten de leden op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunnen uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

2. Verkrijgen persoonsgegevens

De vereniging verkrijgt uw persoonsgegevens van u bij uw aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging;

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van haar ledenadministratie, de inning van contributie en om contact met u te kunnen opnemen.
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

  • de overeenkomst van lidmaatschap tussen u en de vereniging;
  • uw toestemming;
  • het gerechtvaardigd belang van de vereniging om u te informeren over de activiteiten van de vereniging en om bekendheid te geven aan de vereniging en haar activiteiten.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die de vereniging verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen en roepnaam) Voor de juiste aanhef in onze communicatie
Adres Om contact met u op te kunnen nemen
Geboortedatum Om uw recht op lidmaatschap te verifiëren
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht Voor de juiste aanhef
Uw afbeelding op een foto Via onze website te laten zien wie u bent en een beeld geven van de activiteiten van de vereniging
Lidnummer NFN Aanmelding bij de koepelorganisatie
Lidmaatschap zustervereniging(en) Om de korting op de contributie vast te kunnen stellen
Bankrekeningnummer Voor de controle van betalingen

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang u lid bent van de vereniging.
Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

  • het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd, zulks met uitzondering van:
    • indien en voor zover de wettelijke bewaarplicht van toepassing is: het bewaren van de gegevens in de administratie van de vereniging gedurende zeven jaar;
    • uw afbeelding op beeldmateriaal van de vereniging, wanneer het bewaren daarvan een gerechtvaardigd belang van de vereniging is.
  • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
  • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt komt te vervallen.

5. Uw rechten

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en/of te beperken en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
Een dergelijk verzoek kunt u richten aan het secretariaat van de vereniging Se-Na 55+ via het contactformulier.
Tenslotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw persoonsgegevens en derden

De vereniging deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. De vereniging kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De website van de vereniging

www.sena55.nl is de website van de vereniging Se-Na 55+ (hierna ook te noemen: de vereniging).
Persoonsgegevens worden gebruikt voor de verbetering van onze website en worden bewaard zolang u lid bent. De vereniging verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.
De vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. De veiligheid van uw persoonsgegevens

De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

De vereniging behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven wij daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.sena55.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren wij u over deze wijzigingen.

10. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot het secretariaat van de vereniging Se-Na 55+ via het contactformulier

oktober 2019

Scroll to top